Projekt MŠMT - Investice do vzdělávání

Projektový záměr: EU peníze školám

Zpracovala Mgr. Jana Uherková
3. 1. 2011
Číslo výzvy: 21
Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání.

Naše škola vzdělává podle školního vzdělávacího programu "BÝT ZDRAVÝM VE ZDRAVÉM SVĚTĚ", ve kterém vycházíme z myšlenek projektu Zdravá škola. Chceme vzdělávat žáky podle jejich individuálních možností a potřeb. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Naší prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

Jak uvádí SWOT analýza naší školy, disponujeme s omezeným rozpočtem školy na provoz, dostáváme nedostatek státních finančních prostředků na pomůcky pro žáky. Naše počítačové učebny jsou proto zastaralé.Ke zkvalitnění výuky postrádáme interaktivní tabule a s nimi související interaktivní výukové programy, dataprojektor a nové zesíťované PC. Jedním z cílů tohoto projektu je využít finanční prostředky z dotace na odstranění těchto nedostatků.

Moderní škola se musí přizpůsobit vzdělávacím trendům v Evropě. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě v 21. století.Naší prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Cílem projektu je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.Zaměříme se na aktivity, které umožňují následné zveřejnění a sdílení s pedagogickou veřejností.Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, výsledky v soutěžích, prezentace školy, spokojenost žáků a rodičů.

Specifické cíle

Cílové skupiny

Plán rozdělení a počty členů v jednotlivých skupinách, kteří budou tímto projektem podpořeni uvádí následující tabulka, která vychází z monitorovacích indikátorů platných pro danou výzvu č. 21 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách.